Вещно право

 • Подготовка на документи за покупко-продажба на недвижим имот, учредяване на отстъпено право на строеж, право на ползване;
 • Подготовка на документи необходими за нотариално производство и представителство пред нотариуси, административни и съдебни органи във връзка с изповядване на сделки;
 • Изготвяне на договори за наем и аренда;
 • Консултиране по въпроси на етажната собственост;
 • Консултации в областта на строителното право.

Фирмено право

 • Регистрация на търговски дружества;
 • Промени по фирменото дело (промяна на адрес, смяна на управител и др.);
 • Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, прекратяване);
 • Представителство пред Търговски регистър и подаване на документи по електронен път (дължимата държавна такса е в размер на 1/2 в сравнение с таксата при подаване на гише);
 • Обвяване на финансови отчети.

Търговско право

 • Изготвяне и коментар на търговски договори - за доставка на стоки и услуги, рамкови споразумения;
 • Консултации по изпълнението на вече сключени договори, изготвяне на анекси;
 • Консултиране по процедурата за обявяване на несъстоятелност;
 • Защита пред съда по търговски дела.

Гражданско право

 • Консултации по гражданско-правни въпроси;
 • Гражданско състояние;
 • Защита пред съда по гражданско-правен спор;
 • Семейно и наследствено право (прекратяване на брак, бащинство, откриване на наследство, завещание).

Облигационно  право

 • Изготвяне, коментар и коригиране на договори;
 • Участие в преговори и с трети лица, представителство;
 • Подготовка на извънсъдебни спогодби.

Административно право

 • Подготовка на документи (заявления, възражения и др.) до държавната и общинската администрация;
 • Подготовка на документи за регистриране или лицензиране на определена дейност;
 • Обжалване на индивидуални административни актове;
 • Процесуално представителство.

Трудово право

 • Изготвяне на трудови договори;
 • Изработване на фирмена политика по отношение прилагането на трудовото законодателство (относно назначаване, уволнение, дисциплинарни наказания);
 • Защита при неправомерно уволнение.

*За консултации в областта на осигурителното право използвам услугите на външни експерти и консултацията е винаги в писмен вид, като цената е в размер на 70лв.


Изпълнителни дела

 • Образуване и водене на изпълнителни дела пред ЧСИ;
 • Определяне на способите за изпълнение;
 • Отправяне на нотариални покани;
 • Консултиране по извънсъдебни способи за събиране на вземането (спогодба, разсрочване).

Обществени поръчки

 • Изготвяне на документация и консултиране на Възложителите на Обществена поръчка;
 • Консултации по хода на процедурата и участие в Комисии;
 • Подпомагане на участниците при окомплектоване на документи за кандидатстване по обявена поръчка;
 • Обжалване пред КЗК.