Възнагражденията за услугите, които предлагам са както следва:1. Устен съвет и справка - 40 лв.;


2. Консултация в писмен вид - 60 лв.;


3. Проучване на дело с даване на мнение по него - 100 лв.;


4. Подготвяне на тъжби до прокуратурата и полицията - 100 лв.;


5. Изработка на нотариални покани, молби за приемане или отказ от наследство, изготвяне на книжа за нотариално вписване, молби за опрощаване на дължими суми и за други молби - 150 лв.;


6. Изготвяне на молби за отказ или възстановяване на българско гражданство - 200 лв.;


7. За съставяне на завещание - 150 лв.;


8. За съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт:

- при интерес до 1000 лв. – 50 лв.;

- при интерес до 10 000 лв – 150 лв. + 1% от горницата над 1000 лв.;

- при интерес до 50 000 лв. - 300 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;

- при интерес до 100 000 лв. - 500 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;

- при интерес над 100 000 лв. - 700 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.


9. Учредяване на фирми:


За учредяване и регистриране на:

- едноличен търговец - 150 лв.;

- събирателно дружество - 180 лв.;

- командитно дружество - 200 лв.

- дружество с ограничена отговорност - 300 лв.;

- акционерно дружество - 600 лв.;

- кооперативно сдружение - 250 лв.;

- жилищностроителна кооперация - 250 лв.;

- фондации и сдружения с нестопанска цел - 350 лв.


* За изготвяне на книжа за вписване в търговския регистър на съда на промени в случаите по т. 9 – се дължи 1/2 от посочените в същата възнаграждения.10. Процесуално представителство по граждански и административни дела - пред една инстанция:


- Трудови дела - 150 лв.;

- Прекратяване на брак по исков рeд - 500 лв.;

- Развод по взаимно съгласие - 300 лв.;

- Бащинство и оспорване на бащинството - 250 лв.;

- Неоценяеми искове в това число и административни - 150 лв.;

- Охранителни производства и производство за обезпечение на доказателства - 200 лв.;

- За производства по частни жалби – 1/3 от минималния размер за една инстанция.


Когато делата са с определен материален интерес:


- с интерес до 1000 лв. - 150 лв.;

- с интерес от 1000 до 5000 лв. - 200 лв. + 6 % за горницата над 1000 лв., увеличени с 1/2;

- с интерес от 5000 до 10 000 лв. - 450 лв. + 4 % за горницата над 5000 лв., увеличени с 1/2;

- с интерес над 10 000 лв. - 650 лв. + 2 % за горницата над 10 000 лв., увеличени с 1/2

лв.


* Минималното възнаграждение по административни дела е 150 лв.


11. Защита по изпълнителни дела:


- При образуване на изпълнително дело - 100 лв.;

- При водене на изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания –  по договаряне;

- При защита по изпълнителни дела, които имат за предмет въвод или опразване на недвижим имот – по         договаряне;

- За извършване на изпълнителни действия извън посочените случаи - 100 лв.


 

Винаги при абонаментно обслужване се разработва индивидуален план, в съответствие с нуждите на клиента.


За всички неуказани тук случаи, в това число възнаграждения по наказателни и административнонаказателни дела подлежат на допълнително договаряне, като за основа се ползва НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.


В случай, когато задачата изисква проучването на специфична правна материя или изисква множество пътувания извън офиса цената посочена по-горе може да бъде преразгледана.

 

Преди да се ангажирам с всеки конкретен случай,  сключвам договор за правна защита с клиента, в който цената на услугата е окончателно фиксирана.