Валентин Христов Варчев


Длъжност: Адвокат


E-mail: valentin.varchev@abv.bg


Образование:

2010 – Семинар на ИК „Труд и Право” на тема „Актуални въпроси на обществените поръчки”;

2008 – Семинар на ИК „Труд и Право” на тема „Актуални въпроси на устройство на територията и строителството;

2000 – 2006г. УНСС – София, Юридически факултет, катедра Право - Магистър по Право;

1995 – 2000г. Гимназия за чужди езици „Екзарх Йосиф 1” – гр. Ловеч, Профил: английски език и литература.


Чужди Езици: Английски


Сфери на дейност:

 • Търговско право;
 • Облигационно право;
 • Вещно право;
 • Строително право;
 • Трудово право;
 • Събиране на вземания.

Опит:

 • Правно обслужване на цялостната дейност на търговски дружества;
 • Подготовка на договори, изготвяне на становища по правни въпроси, разработване на вътрешни за дружеството процедури и актове;
 • Участие в преговори с корпоративни клиенти и предоставяне на мнение по рамкови и други договори;
 • Осъществяване на фирмената политика относно правната форма на дружеството и участието му в други Юридически лица, контактуване с търговския регистър и изготвяне на съпътстващата документация;
 • Решаване на правни казуси по ЗОП;
 • Образуване и водене на изпълнителни дела пред ЧСИ;
 • Проучване на възможностите за строителство в недвижими имоти с различно предназначение и начин на трайно ползване;
 • Извършване на необходимите действия за финализиране на разпоредителни сделки (покупка, право на стоеж);
 • Изготвяне на договори за наем;
 • Представителство пред нотариус, общини и съд във връзка с изповядване на сделки;
 • Представителство пред компетентните органи в строителния процес с оглед на издаване на разрешение за строеж, въвеждане в експлоатация и др.